ปั้น “เยาวชนนักอ่าน” พลังชุมชนพัฒนาเด็กเล็ก

เมื่อกล่าวถึงประโยชน์ของการอ่านในเด็กก่อนวัยเรียนมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นช่วง “ระยะวิกฤติพัฒนาทางสมอง” ตามการค้นพบของนักทฤษฎี “หน้าต่างแห่งโอกาส” ซึ่งธรรมชาติมอบให้มนุษย์ทุกคน และสิ่งที่จะเข้าไปกระตุ้นพัฒนาการเหล่านั้นได้ง่ายที่สุดคือ “การอ่านหนังสือ” แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงต้องการกระตุ้นให้พ่อแม่ปลูกฝังการอ่าน โดยเฉพาะในช่วงอายุ 0-6 ปี เพราะจะทำให้พวกเขาสามารถอ่าน-เขียนได้เร็วขึ้น รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น บ่มเพาะให้โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ยอมรับความเห็นที่แตกต่าง รู้จักถูกผิด และบทบาทหน้าที่ของตนเองทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน เพื่อนำไปสู่การเป็นพลเมืองที่ช่วยพัฒนาประเทศชาติต่อไปได้ นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า หากพ่อแม่มีความรู้เรื่องหนังสือและอ่านให้เด็กๆ ฟังอย่างเหมาะสมทุกๆ วัน จะทำให้พวกเขามีความสุข ความเพลิดเพลิน และทำให้เด็กๆ ถอดรหัสและอ่านหนังสือออกได้อย่างอัตโนมัติ ไม่ต้องบังคับ และซึมซับคำสอนที่แนบเนียนอยู่ในหนังสือแต่ละเล่ม

Continue reading ปั้น “เยาวชนนักอ่าน” พลังชุมชนพัฒนาเด็กเล็ก